Menu
Obec Třtěnice
Obec Třtěnice

Doručování zásilek osobám s trvalým pobytem na ohlašovně

Doručování zásilek osobám s trvalým pobytem na ohlašovně - Obecním úřadě Třtěnice

Úřední adresa

Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Obecního úřadu Třtěnice byla občanovi „úředně přidělena“ zpravidla ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, jedná se o tzv. úřední adresu.  Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny. Na sídlo ohlašovny nelze občanům, kteří mají jako údaj místa trvalého pobytu vedenou adresu ohlašovny, doručovat, neboť v budově obecního úřadu nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit. Občan zde nemá ani zřízenou „poštovní schránku“, z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat.

Postup doručování v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani jiném právním předpise (daňový řád) nestanoví žádnou povinnost vlastníkům objektu, kde je občan, kterému je doručováno, přihlášen k trvalému pobytu. Takové ustanovení neobsahuje ani zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, který neukládá ani vlastníku objektu ani ohlašovně v tomto smyslu žádné povinnosti. 

Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým dnem po uložení zásilky u České pošty, s. p., může nastat fikce doručení, to znamená, že zásilka je považována za doručenou se všemi právními důsledky.

Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení. Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na OÚ Třtěnice, ať již se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování písemností. Je v zájmu  občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu.

Poučení

pro občany s trvalým pobytem na adrese: Třtěnice 127, 507 04 Třtěnice, ohlašovně OÚ, o uložení zásilky:.

  1. Zásilka je pro adresáta uložena na České poště, s. p., ve Třtěnici čp. 135,  kontaktní telefon (+420)  493555488. 

Zásilka je k vyzvednutí v pracovních dnech takto: PO:7,30-9,00, 14,00-15,30, ÚT: 7,30-10,00, ST: 7,30-9,00, 14,00-15,30, ČT: 7,30-9,00, 14,00-15,30, PÁ: 7,30-9,00, 14,00-15,30

2.       Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

3.       Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

4.       Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu Třtěnice 127, má možnost:

  • správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i e-mailovou adresu,
  • zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,
  • zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s.p., oznámí (placená služba),
  • zřídit si u České pošty, s. p., P. O. BOX (placená služba),
  • požádat o změnu ukládací pošty - v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště (bezplatná služba).

Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Třtěnice 127 o uložení doporučených zásilek

 Jméno a příjmení adresáta

 Datum uložení

 Poslední den k vyzvednutí

 Podací číslo

Úložní místo 

Věra Vítová

27.06.2016

07.07.2016

RR43572129934F

Třtěnice

Věra Vítová

07.07.2016

08.07.2016

RR43572129934F – opakovaná výzva

Třtěnice

Věra Vítová

15.07.2016

25.07.2016

RR43572129934F

Třtěnice

 

 

 

 

 

 Radek Erben

 22.06.2016

 04.07.2016

 RR4356967094F

 Třtěnice

 Radek Erben

 23.06.2016

04.07.2016 

 RR4356967094F-opakovaná výzva

 Třtěnice

 Radek Erben

 14.07.2016

 25.07.2016

 RR4358280768F

 Třtěnice

 Radek Erben

 22.07.2016

 25.07.2016

 RR4358280768F – opakovaná výzva

 Třtěnice

 

 

 

 

 

 Pavel Linhart

 04.07.20165

 14.07.2016

 RR891258920CZ

 Třtěnice

 Pavel Linhart

14.07.20165

 18.07.2016

 RR891258920CZ - opakovaná výzva

 Třtěnice

 Pavel Linhart

14.07.20165

 28.07.2016

 RR891258920CZ - opakovaná výzva

 Třtěnice

 Pavel Linhart

 18.07.20165

 18.07.2016

 RR891258920CZ - opakovaná výzva

 Třtěnice

Radek Erben

6.10.2016

17.10.2016

RR4364305662F

Třtěnice

Radek Erben

6.10.2016

17.10.2016

RR4364367049F

Třtěnice

Věra Vítová

11.10.2016

21.10.2016

RR4364643767F

Třtěnice

Radek Erben

13.10.2016

24.10.2016

Rr4364867521F

Třtěnice

Věra Vítová

18.10.2016

31.10.2016

RR2117552352F

Třtěnice

Radek Erben  18.10.2016        31.10.2016             RR467303579CZ           Třtěnice

Věra Vítová     19.10.2016        24.10.2016            RR4364643767F-         Třtěnice

                                                                                     opakovaná výzva

Petr Černý      22.11.2016          3.12.2016              RR9692200984U         Třtěnice

Radek Erben   17.3.2017          20.3.2017              RR4374828479F           Třtěnice

Věra Vítová    5.6.2017             16.6.2017               RR4381243282F            Třtěnice

Věra Vítová    9.6.2017              22.6.2017             RR969236646OU         Třtěnice

Věra Vítová   13.6.2017              16.6.2017              RR4381243282F             Třtěnice

Radek Erben  22 6 2017           3.7.2017                RR2120500681F             Třtěnice

Vítová Věra    25.7.2017            27.7.2017              RR9875334434U            Třtěnice

Vítová Věra    25.7.2017             27.7.2017             RR9692408445U           Třtěnice

Erben Radek  27.7.2017            31.7.2017              RR073264224CZ            Třtěnice

Vítová Věra     11.8.2017             24.8.2017            RR212103427OF              Třtěnice

Staníček Miroslav 28.8.2017   8.9.2017              RR933155614CZ               Třtěnice

Erben Radek     30.8.2017       11.9.2017               RR072896689CZ           Třtěnice

Staníček Miroslav 5.9.2017      8.9.2017              RR933155614CZ             Třtěnice

Erben Radek        5.9.2017      18.9.2017             RR4387396216F             Třtěnice

Erben Radek        7.9.2017       11.9.2017              RR072896689CZ           Třtěnice

Erben Radek       12.9.2017     25.9.2017             RR665992479CZ             Třtěnice

Erben Radek       14.9.2017       14.9.2017             RR4387964402F         neukládat

Erben Radek       20.9.2017     25.9.2017            RR665992479CZ          Třtěnice

Erben Radek      27.9.2017       9.10.2017             RR167058566CZ          Třtěnice

Staníček Miroslav 29.9.2017   17.10.2017            RR1644225011F             Třtěnice

Černý Petr           3.10.2017     16.10.2017              RR9692470187U          Třtěnice

Erben Radek      3.10.2017      16.10.2017              RR9692470669U        Třtěnice

Erben Radek      9.10.2017      20.10.2017            RR4389494281F            Třtěnice

Petr Černý           9.10.2017      20.10.2017            RR050922325CZ         Třtěnice

Erben Radek      11.10.2017      16.10.2017              RR9692470669U         Třtěnice

Petr Černý           11.10.2017     16.10.2017              RR9692470187U          Třtěnice     

Petr Černý          12.10.2017     23.10.2017             RR9692478693U        Třtěnice

Věra Vítová         13.10.2017    26.10.2017             RR4389927433F          Třtěnice

Věra Vítová        24.10.2017     27.10.2017             RR4389952720F         Třtěnice

Věra Vítová        24.10.2017     6.11.2017                RR4390640327F         Třtěnice

Petr Černý         24.10.2017      6.11.2017               RR9692489325U         Třtěnice

Erben Radek    24.10.2017       6.11.2017               RR189155600CZ           Třtěnice

Věra Vítová        26.10.2017    6.11.2017                RR4390935905            Třtěnice

Věra Vítová       2.11.2017        13.11.2017                RR9875507608U         Třtěnice

Věra Vítová      22.11.2017        4.12.2017               RR9692513205U           Třtěnice

Věra Vítová      23.11.2017       4.12.2017                RR9692515630U          Třtěnice

Věra Vítová      30.11.2017       4.12.2017                 RR9692513205U          Třtěnice

Radek Erben    30.11.2017      11.12.2017                RR9692521017U            Třtěnice

Věra Vítová      7.12.2017         18.12.2017              RR214966902CZ            Třtěnice

Věra Vítová     8.1.2018           neukládat             RR9692546668U           -------

Věra Vítová     16.2.2018         1.3.2018                  RR4398167545F             Třtěnice

Věra Vítová     23.2.2018          8.3.2018               RR9692584516U            Třtěnice

Věra Vítová     27.2.2018          1.3.2018                 RR4398167545F             Třtěnice

Petr Černý       27.2.2018          2.3.2018                RR4398319060F           Třtěnice

Radek Erben    12.3.2018          23.3.2018               RR2123879504F          Třtěnice

Radek Erben    20.3.2018        23.3.2018              RR2123879504F            Třtěnice

Radek Erben    23.3.2018        5.4.2018                 RR2124030294               Třtěnice

Marian Grassl   23.32018         5.4.2018                 RR262872710CZ             Třtěnice

Radek Erben    4.4.2018           5.4.2018                  RR2124030294F             Třtěnice

Marian Grassl   4.4.2018           5.4.2018                  RR262872710CZ           Třtěnice

Pavel Linhart   10.4.2018          23.4.2018               RR357374079CZ           Třtěnice

Radek Erben   11.4.2018            23.4.2018              RR211749798CZ              Třtěnice

Radek Erben    19.4.2018          23.4.2018              RR211749798CZ              Třtěnice

Věra Vítová       2.5.2018           14.5.2018              RR4303314161F                Třtěnice

Věra Vítová       7.5.2018           21.5.2018              RR4303552081F             Třtěnice

Pavel Linhart   10.5.2018          21.5.2018              RR357383124CZ              Třtěnice

Pavel Linhart    5.6.2018          18.6.2018              RR357393475CZ            Třtěnice

Radek Erben    11.6.2018           22.6.2018            RR9692667595U           Třtěnice

Radek Erben    12.6.2018          25.6.2018            RR9692668352U           Třtěnice

Věra Vítová       15.10.2018         26.10.2018          RR4312898024F             Třtěnice

Věra Vítová       26.10.2018       8.11.2018               RR9692768948U          Třtěnice

Radek Erben    26.10.2018        8.11.2018              RR4313899644F             Třtěnice

Věra Vítová      29.10.2018         9.11.2018              RR506296965CZ           Třtěnice

Věra Vítová       31.10.2018         12.11.2018             RR4314089271F               Třtěnice

Radek Erben    1.11.2018             12.11.2018              RR739760749CZ            Třtěnice

Věra Vítová       6.11.2018           9.11.2018                RR506296965CZ           Třtěnice

Věra Vítová       6.11.2018           19.11.2018              RR266091268CZ             Třtěnice

Radek Erben    6.11.2018            8.11.2018               RR4313899644F              Třtěnice

Věra Vítová       6.11.2018            8.11.2018               RR9692768948U           Třtěnice

Věra Vítová       8.11.2018           12.11.2018              RR4314089271F               Třtěnice

Radek Erben    9.11.2018           12.11.2018               RR739760749CZ            Třtěnice

Radek Erben    21.11.2018          3.12.2018               RR4315326476F              Třtěnice

Marian Grassl     21.11.2018        7.12.2018                RR778262374CZ            Třtěnice

Radek Erben      23.11.2018      6.12.2018                 RR4315808014F             Třtěnice

Věra Vítová         6.12.2018       17.12.2018               RR2127467999F              Třtěnice

Marian Grassl     6.12.2018       17.12.2018               RR778269871CZ             Třtěnice

Marian Grassl      17.12.2018      28.12.2018            RR778316404CZ             Třtěnice

Radek Erben      17.12.2018       28.12.2018            RR4317440519F               Třtěnice

Marian Grassl      27.12.2018     14.1.2019                RR778322271CZ              Třtěnice

Radek Erben      28.12.2018     10.1.2019                RR4317980831F              Třtěnice

Marian Grassl     8.1.2019         14.1.2019                 RR778322271CZ             Třtěnice

Věra vítová        12.4.2019        25.4.2019               RR9692896845U          Třtěnice

Věra Vítová        19.8.2019       30.8.2019               RR9876595379U         Třtěnice

Věra Vítová        5.9.2019         16.9.2019               RR4333485482F           Třtěnice

Věra Vítová        11.9.2019         23.9.2019              RR98776628015U        Třtěnice

Věra Vítová        13.9.2019        16.9.2019               RR4333485482F          Třtěnice

Věra Vítová        13.9.2019        26.9.2019              RR4334025448F          Třtěnice

Věra Vítová        2.10.2019        18.10.2019              R4335025943F             Třtěnice

Věra Vítová       4.10.2019         17.10.2019              RR9876671217U             Třtěnice

Věra Vítová        10.10.2019      14.10.2019               RR4335025943F          Třtěnice

Věra Vítová        15.10.2019      17.10.2019               RR9876671217U            Třtěnice

Věra Vítová        30.10.2019    11.11.2019                 RR4336719513F             Třtěnice

Radek Erben     1.11.2019          14.11.2019               RR4336929485F          Třtěnice

Kubištová Ilona 8.11.2019        26.11.2019             RR111776331CZ               Třtěnice

Věra Vítová       14.11.2019        18.11.2019               RR15837044CZ             Třtěnice

Věra Vítová       18.11.2019       29.11.2019              RR9876751900U         Třtěnice

Věra Vítová      18.11.2019       29.11.2019              RR256787677CZ          Třtěnice

Kubištová Ilona  21.11.2019   26.11.2019              RR111776331CZ           Třtěnice

Věra Vítová       4.12.2019      16.12.2019               RR9874781606U           Třtěnice

Věra Kloučková    17.5.2021     28.5.2021             RR4365810126F             Třtěnice

Martin Braunstein    31.5.2021    11.6.2021         RR723933795CZ            Třtěnice

Věra Kloučková     8.6.2021     21.6.2021               RR4367080190F            Třtěnice

Radek Erben      10.6.2021      21.6.2021               RR4367196670F            Třtěnice

Martin Braunstein   14.6.2021   25.6.2021           RR723945419CZ            Třtěnice

Věra Kloučková       30.6.2021   12.7.2021           RR4368213754F             Třtěnice

Martin Braunstein    12.7.2021   23.7.2021          RR723793007CZ            Třtěnice

Pavel Linhart      15.7.2021    26.7.2021                RR768234966CZ            Třtěnice

Martin Braunstein    20.7.2021     2.8.2021          RR723798260CZ           Třtěnice

Martin Braunstein    26.7.2021     6.8.2021          RR723903847CZ           Třtěnice

Martin Braunstein   26.7.2021    6.8.2021            RR054036082CZ            Třtěnice

Martin Braunstein    26.7.2021    6.8.2021           RR4369261932F            Třtěnice

Věra Vítová       28.7.2021     9.8.2021                   RR4369479886F             Třtěnice

Martin Braunstein   30.7.2021    12.8.2021           RR723908963CZ            Třtěnice

Martin Braunstein    30.7.2021       12.8.2021      RR723910009CZ            Třtěnice

Martin Braunstein   2.9.2021      13.9.2021          RR723898890CZ            Třtěnice

Martin Braunstein    22.9.2021    4.10.2021         RR4371943458F            Třtěnice

Pavel Linhart     24.9.2021   7.10.2021                  RR0419262476CZ          Třtěnice

Martin Braunstein    26.10.2021    8.11.2021       RR724013609CZ            Třtěnice

Martin Braunstein   11.11.2021  22.11.2021        RR2140698100F             Třtěnice

Věra Kloučková       19.11.2021    2.12.2021         RR4374708604F             Třtěnice

Miroslav Staníček  23.11.2021     9.12.2021          RR041925354CZ            Třtěnice

Martin Braunstein   9.12.2021     20.12.2021        RR723806045CZ            Třtěnice

Martin Braunstein  14.1.2022      27.1.2022          RR217035401CZ            Třtěnice

Martin Braunstein 18.1.2022       31.1.2022          RR900935538CZ            Třtěnice

Martin Braunstein    18.1.2022     31.1.2022         RR219149914CZ             Třtěnice

Martin Braunstein    20.1.2022    31.1.2022          RR900939852CZ             Třtěnice

Věra Kloučková        11.3.2022     24.3.2022          RR789616550CZ             Třtěnice

Martin Braunstein    8.4.2022      24.4.2022          RR316502706CZ             Třtěnice

Martin Braunstein    8.4.2022      21.4.2022          RR316502697CZ             Třtěnice

Martin Braunstein    19.7.2022     1.8.2022           RR293999463CZ             Třtěnice

Martin Braunstein      25.7.2022    5.8.2022           RR9690552310U            Třtěnice

Marian Grass             27.7.2022     8.8.2022           RR354239463CZ             Třtěnice

Martin Braunstein     8.8.2022       19.8.2022         RR2144102596F             Třtěnice

Martin Braunstein    26.8.2022     8.9.2022           RR352166437CZ             Třtěnice

Martin Braunstein    30.8.2022    12.9.2022          RR381051975CZ             Třtěnice

Martin Braunstein     15.9.2022      26.9.2022       RR969058163U               Třtěnice

Martin Braunstein     31.10.2022   11.11.2022     RR470877983CZ              Třtěnice

 

 

 

 

 

Datum sejmutí: 31. 8. 2026

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Svátek

Svátek má Květoslava

Portál veřejné správy ČR

logo

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 8. 12. 2022
slabý déšť 6 °C 4 °C
pátek 9. 12. déšť 6/5 °C
sobota 10. 12. zataženo 5/2 °C
neděle 11. 12. zataženo 4/1 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:41
TÝDEN:321
CELKEM:725740